Närråd

Efter en tids funderande, hur man ska kunna utöva "närdemokrati", har tidigare föreningen Kustorternas Framtid kommit fram till, att man redan (eller i varje fall försöker) fungerar som ett "Närråd" för Ljusne och kustbyarna söder därom. Närdemokrati innebär, att det ska vara lätt att komma fram till kommunens beslutsfattare, politiker och tjänstemän med ärenden, som berör föreningens intresseområden.

 

Ett AU har bildats bestående av Birgitta Tapper, Claes Tångstedt, Gunbritt Wallström, Lasse Arnell och Åke Englund. Detta AU ska nu hitta kontaktvägar till olika instanser inom kommunen och även företräda föreningen i samtal med berörda personer.

     

På så vis hoppas Kustorternas Framtid kunna framföra invånarnas åsikter i olika för bygden viktiga beslut. Föreningen har för avsikt att även fortsättningsvis anordna för allmänheten öppna stormöten.