tre bolag under Wilhelm Henrik Kempes tid 1848 t.o.m 1883, Ljusne Sågverksegare-Ljusne Sågverks masugn-Ljusne Woxna AB.

Wilhelm Henrik Kempe föddes år 1807 i Stralsund, dåvarande svenska Pommern. Han

flyttade 1823 till Sverige och praktiserade hos sin morbror Albrecht Wallis. Släkten Wallis

härstammade även den från Pommern men hade flyttat till Sverige i början av 1800-talet.

Kempe bildade år 1833 tillsammans med Ludvig Thydén grosshandlarfirman Thydén och

Kempe, en verksamhet som tio år senare 1843 helt övertogs av Kempe.

 

År 1843 gifte sig Wilhelm Kempe med sin köttsliga kusin Johanna Wallis och den 1 oktober

1844 föddes deras enda barn Wilhelmina, som så småningom blev maka till greve Walter von

Hallwyl.

 

Kempe ingick sedan kompanjonskap med Wilhelm Röhss & Co i Göteborg. Firman W Röhss

började intressera sig för de norrländska skogstillgångarna, de till stor del ännu ej

exploaterade områdena kring Ljusnans och Woxnans älvdalar. Längs älvarna Ljusnan och

Woxnan fanns stora skogar som dominerades av de hälsingska järnbruken men också

områden som tillhörde självägande bönder. Vid mitten av 1800-talet hade

sågverkshanteringen därför ännu inte fått fäste i detta område.

 

Den 15 februari 1848 köpte Kempe av änkefriherrinnan Jeanette Riddarstolpe f.Müller 1/5-del

i Woxna bruk. Samtidigt hade hon sålt de andra 4/5-delar till grosshandlarna Jakob Elliot och

Georg Schröder, godsägare Henrik Gustav Sergel, kammarherre Achilles von Vegesack och

brukspatron Ludvig Lönngren vilka därefter blev Woxna Bruksegrare.

 

Dessa bruksägare köpte hemmanet nr 6 i Ljusne by (Norr Ljusne) av hemmansägare Olof

Ersson. Detta skedde den 9 november 1850. Ägarna bildade handelsbolaget Ljusne

Sågverksegare med grosshandlare Wilhelm Henrik Kempe som disponent.

 

Den 10 november 1851 övertog Kempe 1/10-del av grosshandlare Georg Schröders del i

Woxna bruk och lagfarten erhölls den 4 oktober 1853.

 

Den 11 mars 1852 köpte Kempe av kammarherre Achilles von Vegesack hans 1/10-del i

Woxna bruk och lagfarten den 5 oktober 1853.

 

Av Brukspatronen Anton Ludvig Lönngren förvärvade Kempe den 1 mars 1854 den tiondel

som Lönngren förut köpt av Vegesack, Lagfarten erhölls den 19 december 1855.

 

Kempe ägde nu jämnt hälften av Woxna bruk. Röhss köpte Schröders andra 1/10-del den 14

mars 1850, Sergels 1/15-del den 24 oktober samma år och Elliots del den 29 oktober 1851.

Efter dessa köp ägde Röhss den andra hälften av Woxna bruk.

 

På den fastighet, Norr Ljusne nr 6, som hade förvärvats av hemmansägare Olof Ersson

uppförde Kempe 1849-1850 ett sågverk med fyra ramar för vattendrift. Sågverket ägdes av

handelsbolaget Ljusne Sågverksegare med grosshandlare Wilhelm Kempe som disponent.

 

En brädgård anlades ca 250-300 m från sågverket, troligen först på den s.k Etterungsudden.

 

Sågverket moderniserades och byggdes om 1861 och 1866 ökade antalet skepp till tre. 

 

Den 28 november 1873 köpte Kempe Sunnestaholms lilla bruk i Bollnäs, till sig och sina

medintressenter, av Erik Hansson i Ren och Henrik Jonsson i Hertsjö.

 

Den andra hälften av ägarna av Woxna bruk var år 1874 änkefru Karin Röhss, sönerna

Vilhelm, August och Harald Röhss, Georg Aminoff gift med Karin Röhss, Carl Wijk gift med

Emma Röhss och Oskar Evers gift med Hulda Röhss.

 

Den 5 mars 1874 meddelade Kempe kommerskollegiet att han vid Ljusne Sågverk på

hemmanet Norr Ljusne nr 6 anlagt en masugn, som skulle kallas “Ljusne Sågverks masugn”.

Ljusne Mekaniska verkstad med gjuteri och plåtverkstad anlades 1876.

 

Sågverket moderniserades och byggdes om 1877. Antalet skepp utökades till fem med totalt

20 ramar, varav 8 drevs med ånga och resterande 12 med vattenkraft.

 

Ljusne Sågverks Hotell invigdes den 17 februari 1878.

 

År 1879 köpte Kempe Furudalsbruk, vars kättingsmide flyttade så småningom till Ljusne.

 

Den av familjen Röhss ägda halvan i Woxna bruk hade under åren delvis övergått till

grosshandlaren E.J Brusewitz, firman L Thomson och T Boner & Co i London. Dessa delar

övertogs av Kempe den 15 juli 1881. Han var nu ensam ägare till de båda bruken.

 

År 1881 den 1 juni bildades Ljusne Woxna AB genom en sammanslagning av Ljusne

Sågverksegare och Woxna bruk med tillhörande skogar och fastigheter. Ljusne Woxna AB

bildades med ett aktiekapital som skulle vara lägst fem och högst tio miljoner. Aktiekapitalet

sattes till 6.500 000 kr och fördelades på 650 aktier á 10.000 kr. Dessa ägdes till sin helhet av

Wilhelm Kempe genom firman Wilhelm H Kempe. Bolagets stiftare var firma Wilhelm H

Kempe, grefe Walther von Hallvyl och grosshandlare Herman Wilms.

 

Det gamla sågverket revs men ersattes år 1881 med en modern ångsåg med 16 timmertagande

ramar och med en årlig kapacitet om 18 000 stds.

 

Masugnen som uppfördes 1874 kompletterades år 1882 med lancashirehärdar, valsverk och

kättingsmedja.

 

Verkställande direktören Wilhelm Henrik Kempe avled 1883 i en ålder av 76 år. Två dagar

efter dödsfallet utsågs greve Walter von Hallwyl till verkställande direktör för bolaget.

 

Eftermäle till “Wilhelm av Ljusne” enligt Ingvar Oremark.

 

”Wilhelm Kempe är portalfigur till den nya tiden för Ljusnans Ådal - trä ålderns första,

kanske största och framgångsrikaste personlighet, och ändå var han inte någon träpatron i

vanlig mening. I hela hans verksamhet som affärs - och industriman ingick både trä och järn,

de två traditionella svenska stapelvarorna samt dessutom förädlade produkter ur järnet.

Wilhelm Kempe intar en plats för sig, en egendomligt förbisedd rangställning som en av de

yppersta begåvningarna med industriell gestaltningsförmåga, fantasi och djärvhet under den

för svenska skogsindustrin dynamiska etableringsepoken”. 

 

Källförteckning över skrifter och handlingar:

 

L.Bylund                      Historik översikt 1671 - 1993

P Norberg                   Hälsinglands Järnbruk i gången tid

M.Larsson                   Släkten Kempe

I.Oremark                   “Trä äventyrets män” 2

T.Nyberg                     Div. Arkivmaterial

Ljusne Rittjänst AB    Div. Arkivmaterial